Skip to main content

Rejsebetingelser

Almindelige betingelser for pakkerejser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Skilink A/S (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).  

1. Aftaleindgåelse  

1.1. Indgåelsen  

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.  

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling til rejsearrangøren. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser.  

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet ved indbetaling af depositum inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke indbetaler tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.  

Ved fysisk henvendelse på rejsearrangørens salgssted, via telefon eller e-mail accepterer den rejsende rejsearrangørens tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser.  

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.  

1.2. Rejsedokumenter  

Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (f.eks. et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.  

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den, e-mailadresse, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse.  

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.  

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 24 timer efter bookingen, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.  

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.  

2. Pris og betaling  

2.1. Pris  

Hvis ikke andet er angivet omfatter rejsens pris transport ved valg af fly, tog eller bus, liftkort, ophold samt lufthavnsafgifter og eventuel moms.

Turistskat er ikke omfattet af rejsens pris og afregnes direkte på destinationen af den rejsende.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, depositum for ophold, rengøring, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen  

Rejsens samlede pris samt indhold fremgår af den rejsendes rejsedokument. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet. 

2.2. Betaling  

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.  

Hvis ikke andet er angivet, så skal depositummet og evt. afbestillingsforsikring betales senest 3 dage efter booking af rejsen.  

Depositum for rejsen udgør minimum kr. 2.000 pr. person hvis ikke andet er aftalt. Eventuel afbestillingsforsikring betales sammen med depositummet. Slutbetalingen skal være i Skilink A/S hænde senest 60 dage før afrejse. Bestiller du rejsen nærmere end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris med det samme.  

3. Afbestillings- og rejseforsikring  

Rejsearrangøren giver inden aftaleindgåelsen den rejsendes oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.  

Rejsearrangøren modtager provision for salg af forsikringer. Den rejsende kan ved henvendelse til rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse.  

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsearrangøren, skal den rejsende meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået.  

Afbestillingsvilkår uddybes på rejsearrangørens hjemmeside - www.skilink.dk 

4. Den rejsendes generelle pligter  

 

4.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)  

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning, samt nødvendige dokumenter for rejsens gennemførsel, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.  

Rejsearrangøren oplyser om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende, samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere informationer om disse regler.  

Har den rejsende ikke dansk/svensk/norsk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå. således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.  

4.2. Bevægelseshæmmede personer  

Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.  

4.3. Navne på rejsedokumenter  

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Berør uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.  

4.4. Rettidigt fremmøde  

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.  

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.  

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.  

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst til bestilleren af rejsen pr. e-mail.  

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Dette kan gøres gennem rejsearrangørens samarbejdspartnere på destinationen samt på luftfartsselskabernes hjemmeside, eller ved at kontakte rejsebureauet. 

4.5. Ordensbestemmelser  

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.  

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.  

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.  

 

4.6. Manglende efterlevelse  
Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.  

5. Ændringer af den indgåede aftale  

5.1. Overdragelse af pakkerejsen  

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et eventuelt gebyr tilsvarende de omkostninger der måtte være ved overdragelsen frem til 7 dage før afrejse. Ved overdragelse nærmere end 7 dage før afrejse kan ikke garanteres. For rutefly samt alternative indkøbte flyafgange, afhænger gebyret af flyselskabets betingelser, og hvad de opkræver i gebyrer på det pågældende tidspunkt.  

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder gyldigt pas, visa og sundhedsmæssige krav.  

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.  

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at mange af de flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).  

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.  

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.  

5.2. Prisændringer  

Ved indgåelse af aftale med rejsebureauet bekræftes rejsens pris i forbindelse med indbetaling af depositum for rejsen. Prisen på rejsen kan herefter ikke ændres af rejsebureauet som følge af ændringer i rejsebureauets produktionspriser. Se dog afsnit 16.

5.3. Den rejsendes ændringer af pakkerejsen  

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.  

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.  

5.4. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen  
 

5.4.1. Uvæsentlige ændringer  
Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.  

5.4.2. Andre ændringer  
Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;  
▪ foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,  
▪ eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,  

har den rejsende følgende rettigheder:  
▪ den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,  
▪ eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse. Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.  
 
Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2. Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder 

5.4.3. Afgangstider  
Rejsearrangørens afrejsetider på fly, bus og tog er præliminære indtil 20 dage før afrejse. Ved ændringer i tidstabeller informerer rejsearrangøren herom. Ændrede afrejsetider berettiger ikke til afslag i rejsens pris eller kompensation.  

Ved ændringer over 8 timer fra de angivne rejsetidspunkter skal rejsebureauet tilbyde at ophæve aftalen eller tilbyde en ombooking til en anden rejse hvis muligt. Hvis den rejsende ønsker at ophæve aftalen som følge af ændringer i rejsetidspunkter skal rejsearrangøren informeres herom hurtigst muligt.  

6. Aftalens ophør  

6.1. Fortrydelsesret  

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.  

6.2. Afbestilling af pakkerejsen
  

6.2.1. Normale afbestillingsvilkår  
Hvor intet andet er aftalt, gælder følgende afbestillingsvilkår inden pakkerejsens begyndelse: 

 • Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er afbestillingsgebyret det indbetalte depositum samt eventuel afbestillingsforsikring. 
 • Ved afbestilling mellem 60 og 15 (begge inkl.) dage før afrejse er afbestillingsgebyret 50 % af rejsens totale pris, dog minimum det indbetalte depositum samt eventuel afbestillingsforsikring.  
 • Ved afbestilling senere 15 dage før afrejse er afbestillingsgebyret 100% af rejsens totale pris.  

Det er ikke muligt at få refunderet enkeltdele af pakkerejsen ved afbestilling.  
 

6.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.  
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.  

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.  

Se www.um.dk og www.ssi.dk.  

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.  

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt  

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.  

6.2.3. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr  
Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen.  

6.3. Rejsearrangørens opsigelse  

6.3.1. Opsigelse på grund af manglende tilslutning  

Rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, som fremgår nedenfor. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen.  

Minimumstilslutning for: 

 • Flyrejser: 80 personer 
 • Busrejser: 30 personer 

Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end: 

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage 
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller  
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.  

 

6.3.2. Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder  
Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.  

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.  

7. Mangler og reklamation  

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, rejselederen på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.  

Hvis rejsearrangørens rejseleder eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.  

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.  

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.  

8. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar  

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.  

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen. og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.  

Den gældende SDR-kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk  

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:  

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel  

Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR  

Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR  

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:  

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld  

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR  

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side  

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR  

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.  

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:  

Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR  

Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR  

Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR  

Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side  

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning  

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende. Den rejsende kan klage skriftligt til info@skilink.dk   

10. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation  

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.  

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.  

11. Værneting og lovvalg  

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.  

Pakkerejse-ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.  

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/ consumers/odr/.  

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.  

12. Garanti i Rejsegarantifonden  

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:  

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, infopakkerejseankenaevnet.dk Telefonnr. 45461100.  

13. Forsinkelse

I forbindelse med udrejsen må den rejsende være forberedt på, at der kan opstå større eller mindre forsinkelser. Jævnført pakkerejseloven er enhver forsinkelse ikke en mangel ved rejsen. Der gøres således en bedømmelse ved en forsinkelse, hvorvidt denne er betydelig. De vejledende retningslinjer i forbindelse med pakkerejser anser en forsinkelse for betydelig ved mere end 6 timers forsinket ankomst til rejsemålet.
Ved forsinket hjemrejse gives der som udgangspunkt ikke forholdsmæssigt afslag ved forsinkelser, ej heller over 6 timer. Der kan dog søges om erstatning for eventuelle tab som direkte forårsages af forsinkelsen.

14. Uudnyttede ferieaktiviteter

Ved lukning af skiområdet grundet for lidt eller for meget sne, blæst eller lignende kan rejsearrangøren ikke gøres ansvarlig for dette og den rejsende kan således ikke påberåbe sig retten til refusion af eventuelt uudnyttede ferieaktiviteter, herunder liftkort, arrangementer og lignende. Rejsearrangøren kan ligeledes aflyse et arrangement ved for få tilmeldte, dårligt vejr eller hvis det vurderes at der er en risiko forbundet med at gennemføre et arrangement. Dette giver ikke den rejsende ret til kompensation.

15. Trykfejl

Rejsearrangøren tager forbehold for skrivefejl, stavefejl og trykfejl.

16. Standardoplysningsskema  

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.  

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Skilink A/S er fuldt ansvarlig for den korrekt levering af den samlede pakkerejse.  

Skilink A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent.  

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302  

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.  
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.  
 • Rejsende får udleveret nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.  
 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.  
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8% af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.  
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt.  
 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af passende og begrundet opsigelsesgebyr.  
 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentlig berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis rejsende er i vanskeligheder.
 • Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret.


  Skilink A/S er registreret i Rejsegarantifonden med reg. nr. 3347, som beskytter selskabets rejsende ved konkurs eller insolvens. Rejsende kan henvende sig til Rejsegarantifonden på telefon 45 87 83 33 eller info@rejsegarantifonden.dk, hvis de nægtes ydelser som følge af Skilink A/S’ konkurs eller insolvens.  

  Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk